Konsultacje psychologiczne medycyny pracy

Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Wykonujemy  testy sprawności psychoruchowej – obowiązkowe w badaniu wstępnym, w badaniach okresowych ze wskazań lekarskich w tym badania do kierowania pojazdami służbowymi

Zakwalifikowanie konkretnego rodzaju czynności czy pracy wykonywanej na określonym stanowisku do pracy wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej należy do kompetencji lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną wg. wytycznych zawartych w Ustawie o SMP z 1996 z późn. zmianami  i KP

Konsultacje dla lekarza medycyny pracy najczęściej wykonują, operatorzy maszyn i kierowcy pojazdów służbowych.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników.
Ustawa o służbie medycyny pracy – Tekst jednolity: (Dz.U.z 2004r. Nr 125, poz.1317 z późn.zm.)
Rozporządzenie Min.Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia , przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. (Dz.U.2010.131.888)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.